Home > 커뮤니티 > 공지사항  


 제23차북한선교정책세미나
 관리자  2011-10-28  9504  

제23차 북한선교정책세미나


일시: 2011. 11. 8(화) 11:30~16:10


장소: 한국기독교회관 2층 강당


일정: 11:00~11:30 등록


           11:30~12:00 개회예배


           12:00~13:00 점심식사


           13:00~14:00 초청강연: 동북아 정세변화와 한반도의 통일/ 국회의원 박진


           14:00~14:40 강의1: 남북교류와 대북인도적 지원 정책/ 통일부 교류협력국장 서호


           14:40~15:40 강의 2: 독일통일의 경험과 교회의 역할


           15:40~16:10 종합토의


            16:10 폐회

제24차북한선교정책세미나
민족화해주간기도문